Työyhteisössä toimiminen

Työpaikan esittely

Olen töissä henkilökohtaisena avustajana. Eli olen ihmisen kotona auttamassa ja tekemässä arkisia askareita. Tämä sisältää esimerkiksi ruuan laiton, siivoamisen, koirien ulkoiluttamisen, avustettavan ulkoiluttamisen, kaupassa käymisen hänen puolestaan jne.
Mistä etsin tietoa ja keneltä kysyn apua?

Jos tarvitsen apua, kysyn työnantajaltani tai tarvittaessa kysyn avustajakeskukselta. 

Mitä toimintatapoja noudatan?

Toimintatapoihin kuuluu ajoissa työpaikalle saapuminen, hyvä käytös, asioista huolehtiminen, vaitiolovelvollisuus ja luottamus.

Mitä työehtosopimusta noudatetaan, onko esimerkiksi sääntöjä kännykän käytöstä, taukojen pituudesta ja työvaatteista?

Ei ole varsinaisia sääntöjä kännykän käytöstä, mutta en sitä käytä töissä ollenkaan. Taukojen pituus vaihtelee päivän työ tehtävien mukaan ja työ vaatteet ovat omat vaatteet, mutta siistit ja rennot, joissa on helppo tehdä töitä.

Mitkä ovat sinun omia työtehtäviäsi? Miten voit varmistaa että työsi on tuloksellista?

Työtehtäviini kuuluu mm, pyykinpesu, tiskit, lemmikkien hoito, avustettavan ulkoilutus, asioiden hoitaminen hänen puolestaan, siivoaminen ja muu satunnainen työ, päivästä riippuen.

Työn tuloksellisuuden voin varmistaa tekemällä työni huolellisesti. 

Miten huomioin muut työntekijät ja keiden kanssa olen yhteistyössä?

Teen työvuoroni yksin, eli en ole muiden kanssa juurikaan tekemisissä työpäivän aikana.

Kuinka usein on palavereja ja kuinka usein osallistun ja miten aktiivisesti?

Työpaikallani on lähes joka työpäivä pieni palaveri siitä, mitä minun pitäisi päivän aikana tehdä.

Avustaja keskuksella on taas satunnaisia kokouksia joihin on vapaaehtoista osallistua, mutta en ole päässyt kertaakaan osallistumaan vielä, sillä harrastukset vievät lähes kaiken vapaa-aikani. 

Miten huolehdin työergonomiasta? Miten vapaa-ajalla huolehdin työssä jaksamisesta?

Työergonomiasta huolehdin mielestäni hyvin, esimerkiksi venyttelemällä ennen töitä.

Vapaa-ajalla käytän aikani harrastuksiin ja kavereihin, enkä oikeastaan ajattele työtäni ihmeellisemmin, jotta en olisi niin stressaantunut.

Miten toimin vastuullisesti ja tasapuolisesti?

Toimin vastuullisesti tekemällä työni hyvin alusta loppuun ja pitämällä esimerkiksi vaitiolovelvollisuudesta kiinni. 

Olenko oppinut työn? Mitä asioita voisin tehdä toisin ja missä olen hyvä?

Olen oppinut työnkuvan hyvin ja teen mielestäni työni hyvin. Vaikeinta minulle on sosiaalisuus ja ylipäätään kommunikaatio, jota voisin harjoitella lisää. Olen hyvä pitämään aikatauluista kiinni ja tekemään työni huolellisesti loppuun asti.

Mitä pitäisi seuraavaksi oppia?

Olenko antanut ja saanut työpaikalla palautetta?

Saan työpaikallani palautetta usein, esimerkiksi jos olen tehnyt jonkun asian hyvin niin siitä mainitaan, tai jos olen tehnyt jonkun asian huonosti niin siitäkin puhutaan rakentavasti. Annan itse palautetta harvemmin, mutta aina jos se on tarpeen.

Keiden kanssa olen tekemisissä työasioihin liittyen?

Työnantajaani.

Miten huomioin työpaikkani henkilökohtaisissa sosiaalisen median kanavissa?

En pidä esimerkiksi sijaintia päällä, koska en halua rikkua avustettavani yksityisyyttä. En myöskään someta työpaikallani.

Olenko päässyt mukaan palavereihin, joissa puhutaan uusista toimintatavoista? 

Kyllä olen. Ne ovat usein vain minun ja avustettavan välisiä.

Miten välitän tietoa työpaikalleni?

Whatsappin välityksellä  .

Mitä ohjelmia käytän työpaikallani?

En käytä ohjelmia työpaikallani.TYÖYHTEISÖSSÄ TOIMIMINEN 

Opiskelija toimii työorganisaationsa toimintaperiaatteiden mukaisesti ja ymmärtää henkilöstön roolin osana kehittyvää työyhteisöä

 • tietää työorganisaationsa toimintaperiaatteet
Ajoissa saapuminen, töiden tekeminen alusta loppuun huolellisesti, kysyn jos en tiedä, palautteen antaminen, vaitiolo velvollisuus ja kunnioittaminen. 

 • selvittää työsuhteen ehdot ja työelämän pelisäännöt ja toimii niiden mukaisesti
Ehtoihin ja pelisääntöihin kuuluu vaitiolovelvollisuus ja muiden työpaikalla olioiden kunnioittaminen sekä ajoissa saapuminen ja rehellisyys sekä töiden tekeminen huolellisesti alusta loppuun.

 • noudattaa oman työyhteisönsä toimintatapoja
Noudatan toimintatapoja ja poikkeustilanteissa kysyn ja neuvottelen. 

 • tunnistaa oman roolinsa osana työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
Tunnistamalla oman roolinsa, tietää mitkä työtehtävät kuuluvat sinulle ja mitkä muille, sekä tarvittaessa kysyt tai autat muita työyhteisön jäseniä.

 • ymmärtää työorganisaationsa toimintaperiaatteet
Noudatan niitä periaatteita, joista ollaan sovittu, enkä tee omia päätöksiä ilman lupaa.

 • ymmärtää työsuhteen ehdot ja työelämän pelisäännöt ja toimii niiden mukaisesti
En tee työpaikalla mitään, mikä sinne ei kuulu ja suoritan työtehtäväni oma-aloitteisesti ja huolellisesti.

 • noudattaa oman työyhteisönsä toimintatapoja ja käyttää monipuolisia tiedonhankintakanavia
Jos tarvitsen työpaikallani tietoa, niin aluksi kysyn avustettavalta, jos en saa vastausta niin etsimme netistä yhdessä.

 • ymmärtää oman roolinsa ja työnsä merkityksen osana työyhteisön tuloksellista toimintaa ja työhyvinvointia
Työni on merkityksellistä työpaikallani ja sen takia pyrin suorittamaan työtehtäväni alusta loppuun mahdollisimman huolellisesti.

 • tunnistaa työelämän muutokset ja niiden vaikutukset oman alansa työtehtäviin
Jos työpaikallani tapahtuu muutoksia, esimerkiksi avustettavan kunnossa, niin silloin työtehtävät saattavat muuttua jonkin verran, jolloin pitää toimia vastuullisesti tilanteen mukaan.

 • ymmärtää työorganisaationsa toimintaperiaatteet ja henkilöstön rooliin organisaation menestystekijänä

 • ymmärtää työsuhteen ehdot ja työelämän pelisäännöt ja toimii niiden mukaisesti
Ehtoihin kuuluu töiden tekeminen huolellisesti sekä vaitiolo velvollisuus. Tämän takia en esimerkiksi someta tai pidä sijaintia päällä töissä ollessani.

 • noudattaa oman työyhteisönsä sovittuja toimintatapoja ja löytää luovia ratkaisuja työyhteisön toiminnan kehittämiseen
Sovittujen toimintatapojen ohella saattaa käydä poikkeuksia, jolloin pitää keksiä ratkaisu, miten työn saa tehtyä eritavoin loppuun.

 • hyödyntää monipuolisesti eri tiedonhankintakanavia
Käytämme tiedonhankintaan nettiä jos vastausta ei löydy keneltäkään työpaikalla olevilta.

 • ymmärtää oman roolinsa, työnsä merkityksen ja organisaation toimintaperiaatteet osana työyhteisön tuloksellista toimintaa ja työhyvinvointia.
Työmme on todella tärkeää työpaikallani ja teen oman osuuteni mahdollisimman hyvin sillä tiedän että se on merkityksellistä ja vaikuttaa avustettavani hyvinvointiin.Opiskelija toimii työyhteisön tai tiimin jäsenenä muuttuvissa vuorovaikutustilanteissa.

 • tuntee yhdessä toimimisen ja tiimityön periaatteita
Tiimiin kuuluu omaishoitaja, omaishoitajan sijainen ja vapaa-ajan avustaja, mutta olemme kaikki eriaikaan paikalla, joten työskentelen lähinnä yksin.

 • toimii työyhteisössä sujuvassa vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa
Jos paikalla on joku muu avustettavan lisäksi, niin olen aina tullut kaikkien kanssa hyvin toimeen. Avustettavan kanssa minulla on todella hyvät vuorovaikutustaidot.

 • osallistuu avoimesti työyhteisön keskustelu- ja neuvottelutilanteisiin
Neuvottelen avustettavan kanssa joka työpäivä sujuvasti työtehtävistä.

 • ylläpitää omaa hyvinvointiaan työssä
En tee työssäni sellaisia tehtäviä, joita en pysty tekemään. Kerron myös työpaikalleni jos minulla on esteitä tietyissä työtehtävissä.

 • toimii työssään eettisesti sekä työturvallisuus- ja tietoturvaohjeiden mukaisesti noudattaen vaitiolovelvollisuusohjeita
Noudatan kaikkia ohjeita, jotka saan työpaikaltani. Vaitiolovelvollisuutta noudatan siten, että en puhu työpaikan asioista työpaikan ulkopuolella, sekä pidän sijaintini pois päältä työpäivän ajan enkä someta töistä.

 • tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa muuttuvissa työtilanteissa huomioiden organisaation toimintakulttuurin
Yleensä työskentelen yksin, mutta satunnaisesti muiden kanssa, mutta todella harvoin.

 • toimii rakentavasti erilaisissa yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa
Keskusteluissa työpaikallani pyrin jättämään esimerkiksi poliittiset aiheet sivuun, jotta ilmapiiri olisi mukava kaikille. Enkä ota puheenaiheeksi aiheita jotka voivat olla arkoja muille.

 • osallistuu aktiivisesti organisaation keskustelu- ja neuvottelutilanteisiin
Jos minulle puhutaan työpaikallani, niin osallistun mielelläni keskusteluun. Aloitan niitä myös itse, pitäen ilmapiirin mukavana ja avoimena. Pidämme työpäivän lopussa virallisen keskustelun töitä, muuten päivän mittaan puhumme mukavia.

 • ylläpitää omalla toiminnallaan työyhteisön hyvinvointia
Työssäni huolehdin avustettavan terveydestä, mutta pidän myös omasta jaksamisesta ja hyvästä olosta mahdollisimman hyvin huolta, esimerkiksi nukkumalla ja syömällä hyvin.

 • toimii työssään eettisesti sekä työturvallisuus- ja tietoturvaohjeiden mukaisesti ja viestii noudattaen vaitiolovelvollisuusohjeita
Vaitiolovelvollisuutta noudatan esimerkiksi pitämällä sijainnin pois päältä työpäivän ajan ja puhumalla työpaikan asioista vain työpaikallani.

 • rakentaa omalla toiminnallaan sujuvaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken huomioiden liike-elämän tavat ja organisaation toimintakulttuurin
Työskentelen suurimman osan ajasta itsenäisesti yksin, mutta tilanteissa joissa on muita työntekijöitä, tulemme kaikki toimeen toistemme kanssa. Välillä hoidan asioita avustettavani puolesta, jolloin kohtaan muita ihmisiä, joiden kanssa minun tulee tehdä yhteistyötä.

 • toimii joustavasti ja ratkaisukeskeisesti yhteistyö-, neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteissa ja osaa asettua toisen yksilön asemaan
Joustan esimerkiksi työvuoroissa vaihtamalla niitä, jos tulee tarve ja pystyn neuvottelemaan asioista sujuvasti kaikkien kanssa.

 • edistää omalla toiminnallaan työyhteisön hyvinvointia sekä työturvallisuutta
Teen työtehtäväni siten, ettei ne ole vaaraksi muille tai itselleni ja siivoan aina omat sotkuni, ettei niistä ole haittaa muille.

 • toimii työssään eettisesti sekä työturvallisuus- ja tietoturvaohjeiden mukaisesti ja viestii noudattaen vaitiolovelvollisuusohjeita.
Noudatan kaikkia ohjeita  jotka saan työpaikaltani ja kohtelen kaikkia kunnioittavasti.Opiskelija arvioi omaa työsuoritustaan ja asettaa osaamiselleen kehittämistavoitteita.

 • arvioi omaa työsuoritustaan ja toimintaansa työyhteisössä
Teen asiat paremmin, jos huomaan että, niin voi tehdä.

 • osallistuu palautekeskusteluun
Keskustelemme lähes joka työpäivän lopussa siitä, mitä olen tehnyt, oliko ongelmia ja onko parantamiseen ideoita.

 • arvioi omaa työsuoritustaan ja toimintaansa työyhteisössä
Kerron onnistumisista työnantajalleni ja kysyn apua ja neuvoa jos en osaa kunnolla jotain asiaa.

 • löytää kehittämiskohteita omassa toiminnassaan
Jos huomaan, että teen jonkin asian vaikean kautta, koitan muuttaa toimintatapaani siten, että jatkossa osaisin tehdä työn sujuvammin.

 • osallistuu palautekeskusteluihin ja asettaa itselleen kehittymistavoitteita
Keskustelemme lähes joka työpäivän lopussa siitä, mitä olen päivän aikana tehnyt ja mitä pitäisi tehdä lisää tai vähemmän. Sitten toimin keskustelun mukaan jatkossa.

 • arvioi omaa työsuoritustaan ja toimintansa tuloksellisuutta
Kerron aina työnantajalleni onnistumisistani ja uusista tavoista joita olen löytänyt.

 • ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautetta
Joka työpäivän päätteeksi saan pienen palautteen työstäni ja saan myös itse antaa palautetta, jos on tarve.

 • tekee itselleen osaamisen kehittämissuunnitelman
Jos huomaan, että voin kehittyä jossain asiassa, niin kirjoitan sen ylös ja koitan panostaa siihen seuraavalla kerralla enemmän, jotta saisin sen paremmin tehtyä.

 • ymmärtää itsensä johtamisen ja elinikäisen oppimisen merkityksen työelämässä menestymiselle.
Itsensä johtaminen on tärkeää työssäni, sillä avustettavani ei aina pääse paikalle neuvomaan minua, ja usein olen ainoa työntekijä paikalla.  Opiskelija verkostoituu ammatillisesti ja kehittää työyhteisön toimintaa.

 • tunnistaa työtehtäväänsä liittyviä sosiaalisia verkostoja
Minulla on avustajakeskuksessa ryhmä, jonka kanssa saa mennä viettämään aikaa ja saa vertaistukea jos tarvitsee sitä.

 • valitsee työhönsä sopivan sosiaalisen viestintäkanavan ja luo itselleen ammatillisen profiilin
Käytämme whatsappia viestintään. En someta työpaikaltani, kun se on avustettavani koti.

  • osallistuu jonkun työhönsä liittyvän verkoston toimintaan
  Vastailen avustajakeskus ryhmän juttuihin ja tapaamisiin välillä, jos on aikaa.

  • ylläpitää aktiivisesti ammatillista profiiliaan
  Käytän blogiani.

  • osallistuu työhönsä liittyviin sosiaalisiin verkostoihin työtehtävänsä edellyttämällä tavalla

  • osallistuu aloitteellisesti työyhteisön kehittämiseen yhdessä muiden kanssa
  Annan ideoita, jos niitä syntyy työpäivän aikana ja keskustelemme rakentavasti usein.

  • hyödyntää toiminnassaan erilaisia ammatillisia verkostoja
  Verkosto on ammatillisesti avustajakeskuksen ryhmä avustajille. Sitä saa hyödyntää esimerkiksi kysymyksillä tai tuella.

  • toimii aloitteellisesti ammatillisissa verkostoissa
  Jos tarvitsen esimerkiksi vastausta, niin rohkeasti kysyn keskukselta.

  • löytää perusteltuja kehittämiskohteita työyhteisöstä ja vie niitä eteenpäin
  Jos löydän kehittämiskohteen, kerron siitä avustettavalle ja yhdessä pohdimme miten kehittää ideaa eteenpäin.

  • ylläpitää aktiivisesti ammatillista profiiliaan.
  Blogin kirjoittaminen.
  Opiskelija viestii työhönsä liittyvistä asioista työvälineohjelmia ja viestintäkanavia käyttäen.

  • viestii työhön liittyvistä asioista sekä suullisesti että kirjallisesti
  Jos minulla on työpaikallani huolia tai huomioita niin sanon niistä työnantajalleni. Jos ne ovat isompia huolia voin keskustella avustaja keskukselle niistä. Laitan viestillä tietoa, jos en ole paikalla.

  • käyttää työnsä kannalta keskeisiä tietojärjestelmiä ja työvälineohjelmia
  Jos tarvitsen apua, kysyn työnantajalta. Myös avustajakeskukselta saa kysyä apua.

  • käsittelee ja tuottaa ohjattuna organisaation ohjeistuksen mukaisia asiakirjoja
  Meillä ei ole virallisia asiakirjoja, mutta hoidan avustettavan paperi asioita välillä.

  • viestii monipuolisesti työhön liittyvistä asioista sekä suullisesti että kirjallisesti
  Kerron työpaikalleni palautetta huonoista ja hyvistä jutuista sekä annan palautetta sekä pyydän sitä itselleni. Ilmoitan kaikista asioista avustettavalleni mitä työpaikalla tapahtuu sekä uskallan kysyä apua

  • käyttää ja hyödyntää joustavasti organisaation tietojärjestelmiä, työvälineohjelmia ja erilaisia digitaalisia kanavia
  Jos tilanne vaatii kysyn avustajakeskukselta apua. Muuten kysyn avustettavalta tai etsimme netistä vastauksia.

  • käyttää viestinnässään eri välineitä turvallisesti ja ohjeiden mukaisesti
  Avustettavan kanssa käytämme viestintään whatsappia tai puhumme kasvotusten. Avustajakeskus käyttää viestintään sähköpostia.

  • noudattaa viestinnässä, asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa organisaation ohjeita
  Meillä ei ole muita ohjeita viestinnässä, kuin vaitiolovelvollisuus.

  • viestii kohderyhmän huomioiden työhön liittyvistä asioista sekä suullisesti että kirjallisesti
  Käytän vuorovaikutuksessa semmoista kieltä, jota muut ymmärtävät, esimerkiksi en käytä sanoja joita muut eivät ymmärrä.

  • valitsee eri tilanteisiin soveltuvimmat työ- ja viestintävälineet ja hyödyntää niitä monipuolisesti
  Työvälineet ovat yleensä selkeät ja saan myös improvisoida jos jokin työväline puuttuu. 

  • hyödyntää viestinnässä luovasti erilaisia digitaalisia kanavia
  whatsapp ja sähköposti ovat ne kanavat joita käytämme.

  • noudattaa viestinnässä, asiakirjojen, rekistereiden ja raporttien laatimisessa, käsittelyssä, arkistoinnissa ja hävittämisessä organisaation ohjeita ja tietoturvaan sekä tietosuojalainsäädäntöön liittyviä ohjeita.  Kommentit